Jelikož se začala neúnosně množit registrace nových uživatelů tohoto webu z domén, které jsem vyhodnotil jako nežádoucí, rozhodl jsem se k odstranění formuláře pro založení nového uživatele.

Na svůj pravidelný výroční sjezd, který se koná ve dvouleté periodicitě, se členové Asociace sítotisku a digitálního tisku ČR letos 22. listopadu 2018 sjeli do romantického historického prostředí Českého Krumlova.

ASOCIACE SÍTOTISKU A DIGITÁLNÍHO TISKU ČR – STANOVY SDRUŽENÍ

1. ZÁKLADNÍ POJMY

1.1. NÁZEV

Oficiální název sdružení je Asociace sitotisku a digitálního tisku ČR a zkratka ASD ČR.

1.2. SÍDLO

Klapkova 159/50, 182 00 Praha 8 - Kobylisy

1.3. ÚČEL A CÍLE SDRUŽENÍ

Sítotiskový svaz je zájmové sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje společný zájem o sítotisk, serigrafii a  digitální tisk. Sítotiskový svaz ČR vytváří platformu pro rozvoj výše uvedených technik, prosazovaní odborných zájmů svých členu ve veřejném životě, zejména ve vazbách na živnostenskou a podnikatelskou činnost při oficiálních jednáních a  zastupováni při mezinárodních stycích.

2. ČLENSTVÍ

2.1. ŘÁDNÉ ČLENSTVÍ

Řádným členem Sítotiskového svazu ČR se muže stát každá fyzická a právnická osoba nebo sdružení takových osob s  bydlištěm nebo sídlem na území ČR se zájmem o sítotisk, serigrafii a digitální tisk, který zaplatí členský poplatek (dále jen člen svazu). členství ve svazu schvaluje nebo zamítá Výkonná řídící rada na základě pravomoci delegované na ni sjezdem.
řádné členství opravňuje člena svazu k účasti na sjezdech a opravňuje člena svazu volit a být volen do Svazových orgánů, podílet se na veškerých aktivitách svazu v souladu s těmito stanovami a být veden v adresáři a dostávat informace o  odborných akcích, kursech a výstavách, týkajících se oblasti zájmu Sítotiskového svazu u  nás i  v  zahraničí, využívat odborných informací z  databanky sekretariátu svazu. Při odborných akcích, pořádaných Sítotiskovým svazem má člen právo na snížený účastnický poplatek, pokud se takový poskytuje.

2.2. MIMOŘÁDNÉ ČLENSTVÍ

Mimořádné členství je udělováno především fyzickým osobám z řad studentů a  důchodců. Udělení mimořádného členství je schvalováno výkonnou řídící radou. Mimořádní členové svazu jsou povinni hradit členské poplatky ve výši 50% řádných členských poplatků.

2.3. ČESTNÉ ČLENSTVÍ

čestný člen má práva řádného člena, neplatí však členské poplatky. O přijetí čestných členů rozhoduje Výkonná řídící rada, jejich členství potvrzuje Sjezd.

3. ORGÁNY ASOCIACE SÍTOTISKU A DIGITÁLNÍHO TISKU ČR

3.1. SJEZD

Nejvyšším orgánem ASD ČR je SJEZD, který je svoláván každé dva roky. Svolání sjezdu musí být zveřejněno minimálně 60 dní před termínem jeho konání na oficiálním informačním portálu na internetu. Oficiální informační portál určuje svým rozhodnutím sjezd. Každý člen svazu je povinen sledovat oficiální informační portál. Sjezd je usnášení schopný je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Sjezd rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů svazu, přičemž každý přítomný člen má jeden hlas. Člen, který se nemůže sjezdu zúčastnit, má právo delegovat svůj hlas na jiného člena formou písemné plné moci. Není-li Sjezd usnášení schopný je možné, aby Výkonná řídící rada ASD ČR nechala o otázkách, o kterých nebylo možné rozhodnout na Sjezdu, rozhodnout formou mimořádného hlasování vyhlášeného a uveřejněného na oficiálním portálu asociace. Předmětem hlasování je usnesení navržené Výkonnou řídící radou ASD ČR, které bude v doslovném znění umístěno na oficiálním portálu asociace společné s vyhlášením náhradního hlasování. Do deseti dnů od vyhlášení takového náhradního hlasování zašlou členové svůj hlas na určenou adresu poštou. Navržené usnesení, které je předmětem náhradního hlasování musí být schváleno nadpoloviční většinou všech členů Svazu. Na později doručené hlasy nebude brán zřetel.

3.2. VÝKONNÁ RADA

Mezi sjezdy řídí činnost svazu VÝKONNÁ ŘÍDÍCÍ RADA, volená sjezdem. Výkonnou řídicí radu tvoří a  jsou jejími členy: PREZIDENT ASD ČR, VÍCEPREZIDENT ASD ČR, SEKRETÁŘ ASD ČR a ČLENOVÉ výkonné řídící rady. Výkonná řídící rada je volena pětičlenná.
Výkonná řídící rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů rady. Pokud dojde k rovnosti počtu hlasů rozhoduje hlas nejvyšší přítomné funkce v pořadí prezident, viceprezident a sekretář. Výkonná řídící rada je usnášení schopná jsou-li přítomni alespoň tři její členové. Jednat jménem ASD ČR jsou oprávněni prezident a sekretář. Prezident a sekretář jedná a podepisuje za ASD ČR samostatně s výjimkou případů jež vymezí sjezd. Pokud prezident nebo sekretář není schopen vykonávat svou funkci nebo pokud některý z  nich z funkce odstoupí přebírá jejich pravomoci a povinnosti viceprezident. Ve vnitřních záležitostech zastupuje viceprezident prezidenta a  sekretáře v jejich nepřítomnosti.
Funkce člena Výkonné řídicí rady je čestná. členům Výkonné řídící rady nevzniká z titulu výkonu jejich funkce nárok na odměnu ze strany Svazu.

3.3. DOZORčÍ RADA

činnost Svazu v období mezi sjezdy kontroluje DOZORčÍ RADA volená sjezdem. Dozorčí rada má právo kontrolovat i  účetnictví SSčR. Dozorčí rada je tříčlenná. Dozorčí radu tvoří a  jsou jejími členy: PřEDSEDA dozorčí rady a  dva čLENOVÉ dozorčí rady. Dozorčí rada je povinna informovat Sjezd pravidelně o  výsledcích své činnosti a  je oprávněna kdykoliv informovat o  těchto výsledcích členskou základnu. Funkce člena Dozorčí rady je čestná. členům Dozorčí rady nevzniká z titulu výkonu jejich funkce nárok na odměnu ze strany Asociace.

3.4. MIMOŘÁDNÝ SJEZD

Výkonná řídicí rada může k řešení závazných otázek v období mezi sjezdy svolat MIMOŘÁDNÝ SJEZD. Pravomoc svolat Mimořádný sjezd má i Dozorčí rada. Mimořádný sjezd svolá Sekretář svazu i  v případě, že o to písemné požádá alespoň jedna polovina všech členů Asociace.

4. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

Svaz hospodaří s prostředky, jejichž zdroj tvoří členské poplatky členů a dále ostatní příjmy svazu, kterými se zejména rozumí poskytnuté dary a dotace ze strany členů, organizace FESPA a třetích osob. Pouze výjimečně se hospodaření řídí ustanoveními Obchodního zákona. Prostředky spravuje Sekretariát podle pokynů Výkonné řídící rady, hospodaření kontroluje Dozorčí rada. Za vedení účetnictví odpovídá Sekretář ASD ČR, který je povinen nejpozději do 15.2. roku následujícího po účetním období, předložit Výkonné řídící radě ke schválení roční účetní závěrku. Sekretář dále odpovídá za podání daňového přiznání za dané účetní období. Účetním obdobím svazu je kalendářní rok.

5. SEKRETARIÁT

Veškerou agendu Asociace vyřizuje sekretariát řízený sekretářem Svazu. Výkon funkce sekretariátu lze na základě smlouvy zadat i specializované firmě. Smlouvu sestaví a podepisuje Výkonná řídící rada. Sekretariát přijímá přihlášky k členství a vede evidenci členů.
Hospodaří s prostředky svazu, spravuje jeho majetek a prostřednictvím Sekretáře pravidelné informuje Výkonnou řídící radu. Zprávu o  hospodaření podává valné hromadě nebo sjezdu.

6. ZÁVĚR

ASD ČR je řádně registrován jako profesní zájmová organizace u MV ČR. Jako členský svaz je přihlášen v Evropské federaci sítotiskových svazů FESPA. O všech zásadních otázkách ASD jako o změně stanov a zrušení ASD ČR včetně likvidace jeho majetku rozhoduje SJEZD.

Počátky Sítotiskového svazu a jeho kořeny

Sítotiskový svaz se rekrutoval z Odborné skupiny pro sítotisk, která byla jednou ze sedmnácti odborných skupin Českého výboru společnosti tisku při Československé vědeckotechnické společnosti. Jen samotný proces přidružení odborné skupiny sítotisku k tisku by vydal na zajímavý článek. Tato odborná skupina byla založena v roce 1966. Vzhledem k tomu, že můj příspěvek se má zabývat historií Sítotiskového svazu, jsem přesvědčen, že alespoň krátká informace o sítotiskové odborné skupině a jejím působení před založením svazu je nutná pro pochopení kořenů a základů, na kterých svaz stavěl. Odborná skupina pro sítotisk totiž založila tradici konferencí o sítotisku – SIKON (SÍtotisková KONference) včetně stejnojmenných výstav pořádaných v rámci doprovodného programu mezinárodního oborového veletrhu EmbaxPrint v Brně.

Klasičtí tiskaři o sítotisku tehdy nevěděli vůbec nic. Sítotisk byl tenkrát enfante terrible, motající se mezi elektronikou, sklářstvím, keramikou, plastikářstvím a obalařinou a čímsi upatlaným – ještě tak využitelným na plakátech a podnikové reklamě. Systematicky, jako tisková technika, byl sítotisk zatříděn až v roce 1973.

Pod hlavičkou vědeckotechnické společnosti pořádala Odborná skupina zájezdy na výstavy FESPA, vydávala časopis ILS+S  (Informační listy pro sítotisk a serigrafii) a společně s pořádáním sítotiskových kurzů se tak zasloužila o širokou popularizaci sítotisku i serigrafie.

Nebylo by fér, kdybych zde, v této předsvazové kapitole nezmínil alespoň nškolik „otců zakladatelů“ té doby: Otu Kořínka,  prvního předsedu a autora  české publikace o sítotisku, Dr. Emila Mináře, autora studie o historii sítotisku a spolu s profesorem Kaiserem neúnavného organizátora akcí ex libris, ing. Neumannovou, která míchala první české sítotiskové barvy, a řadu dalších, kteří se stali průkopníky sítotisku u nás.

jiricekZvláštní zmínku si však zaslouží jméno Vladimíra Jiříčka, který svojí morální a odbornou autoritou zaštiťoval náš sítotisk od sedmdesátých let minulého století, kdy převzal řízení odborné skupiny od Oty Kořínka, a ve funkci prezidenta Sítotiskového svazu byl od roku 1991 až do roku 1997.

machurekVe vší skromnosti připomenu také svoji maličkost jako organizátora zájezdů, konferencí, výstav, kurzů, vydávání časopisů a také realizátora prvního výukového střediska pro praktické kurzy sítotisku a serigrafie.

Pak čas a lid oponou trhnul a změnil náš československý svět - do té doby centrálně řízený ekonomicky i ideologicky. Pro nás sítotiskaře, kteří jsme na všech odborných akcích měli úzké kontakty na odborníky „ze západu“, začala být vesta Vědeckotechnické společnosti těsná.

Proto jsme 6. února 1991 při tradiční konferenci SIKON uspořádali první sítotiskový sjezd, na kterém 260 delegátů odsouhlasilo založení Sítotiskového svazu ČSFR. Jeho prvním prezidentem se stal Vladimír Jiříček, viceprezidentem ing. Maxmilián Lacko a sekretářem Miloš Machurek, tedy moje maličkost. Zvolena byla také čtrnácti členná Výkonná řídící rada, z jejíž tehdejších členů někteří dodnes ve svazu působí. Možná by bylo dobré zde také připomenout - zejména pro mladší generaci - že za čestné členy zde byly přijaty významné osobnosti, které se zasloužily o rozvoj sítotisku u nás: Ludovít Bábik, prof. Jaroslav Kaiser, Josef Kroupa, Pavel Marek, ing. arch. Gustav Otáhal, Vladimír Pelant, Václav Rippl, Jaroslav Rusek, Václav Sedlařík, Jiří Schneider, Zdeněk Stehlík, Radomír Šanc, ing. František Večeřík a tehdy již in memoriam rovněž Karel Hasoň, Harry Kraus, Dr. Emil Minář, Vladimír Švec a Karel Uchytil. Vzhledem k trvalosti čestného členství si při této příležitosti dovoluji navrhnout současné Výkonné řídící radě svazu zařadit do programu příštího sjezdu návrh na čestné členství in memoriam Vladimíra Jiříčka.

Připomínám, že tento článek v žádném případě nechce a ani nemůže aspirovat na kroniku svazu, je jen letmým ohlédnutím do jeho téměř dvacetileté historie.

Prvním organizačním úkolem Sítotiskového svazu bylo oficiální konstituování, tedy registrace MV ČR 18.3.1991, č.j. VS/1-5863/91R, vytváření cest a především snaha pomáhat sítotiskovým firmám a dílnám orientovat se v prostředí rodícího se svobodného podnikání.

Významným krokem bylo oficiální navázání kontaktů právě založeného svazu se sekretariátem asociace FESPA, kterým jsme byli následně vyzváni k účasti na zasedání ve švédském Gottlandu, které se uskutečnilo v květnu 1991. Zde prošly stanovy a veškeré náležitosti svazu přijímací procedurou a náš svaz se stal plnoprávným členem evropské federace sítotiskových svazů FESPA. Pro zajímavost uvádím, že na tomtéž zasedání nebylo za člena FESPA přijato Španělsko – o členství totiž žádalo i Katalánsko a stanovy FESPA dvojí členství nepřipouštějí.

Již v prvním roce své existence svaz prostřednictvím svého sekretariátu pracujícího při firmě Finish, v.o.s. uspořádal tři sítotiskové kurzy. Pro oblast výchovy a vzdělávání se svaz tehdy registroval jako Živnostenské společenství sítotiskařů a ve snaze napomáhat podnikatelské činnosti vstupoval do kontaktů s Živnostenskými úřady.

Na podzim roku 1991 se potom v Praze uskutečnilo významné jednání patnácti členného předsednictva FESPA s Výkonnou radou Sítotiskového svazu.

Náš svaz byl prvním členem ze zemí bývalého postkomunistického bloku a návštěva představitelů FESPA proto pro nás byla velkým vyznamenáním. Prezidentem FESPA byl tehdy Michael Domberger a generálním sekretářem Derek Down. Byli jsme seznámeni s činností a plány této vrcholné evropské sítotiskové asociace, s programy na vzdělávání, vydáváním časopisu (který jsme od té doby dostávali a rozesílali všem člen?m našeho svazu), pořádáním výstav a spoluprací s organizací ESMA, sdružením evropských sítotiskových firem. Recipročně jsme naše evropské partnery seznámili s postavením sítotisku u nás a s budoucími záměry a plány  svazu, pro které jsme našli u představitelů FESPA plnou podporu. Pro úplnost uvádím, že náš Svaz tehdy posílal z finančních příspěvků členů cca 40% do společné pokladny FESPA.

Setkání bylo srdečné, a tak jsme se již mohli cítit jako plnoprávní členové evropské rodiny sítotiskařů. Česko se však vždy musí tradičně něčím rázovitě vyznamenat – při tom, kdy jsme se chlubili krásami Prahy a orlojem na Staroměstském náměstí, byla člence předsednictva FESPA, paní J. Peetrs z Belgie ukradena peněženka s doklady a platebními kartami.

V květnu 1992 jsme uspořádali zájezd na výstavu FESPA v Amsterodamu, na kterou byly vypraveny dva autobusy s více jak sto účastníky. Na výstavě jsme byli přijati předsednictvem FESPA, na jehož zasedání převzal žezlo předsednictví asociace od M. Dombergera Lascalle Barrow.

Zprostředkovávali jsme také kontakty s podnikatelskými sdruženími, například ve Francii se sdružením EUROMARKAGE, nebo s česko-německou obchodní komorou.

V roce 1993 byla uspořádána už 11. konference o sítotisku SIKON se zaměřením na základní informace o legislativě a právních aspektech týkajících se sítotiskových provozů. Ve stejné době se uskutečnil také II. sjezd sítotiskařů, na kterém bylo reflektováno rozdělení ČSFR a vznik samostatných svazů v obou nových republikách. Na II. sjezdu byl zvolen prezidentem Sítotiskového svazu ČR Vladimír Jiříček a osmi členná výkonná řídící rada. Sekretářem svazu zůstal i nadále JUDr. Miloš Machurek.

V témže roce byl uspořádán – za účasti více jak 110 účastníků – seminář s aktuálním tématem – Ekologické aspekty v sítotisku a likvidace odpadů ze sítotiskových provozů. Akce se zúčastnil i zástupce Ministerstva životního prostředí, krajský hygienik a další specialisté.

Následující svazem uspořádaný seminář byl zaměřen na potisk textilu a zúčastnilo se ho 180 tiskařů.

minifespaDalší významnou akcí, přesahující hranice republiky, bylo ve spolupráci s FESPA, uspořádání výstavy a odborných seminářů, jakési Minifespy, pod názvem FESPA in Prague´94. Na přípravě této výstavy spolupracoval Sítotiskový svaz ČR s asociací FESPA a zúčastnilo se jí 38 významných evropských firem. A tím, že jsme výstavu začlenili do doprovodných akcí mezinárodního veletrhu Reklama, Polygraf 1994, byla zajištěna její vysoká návštěvnost. Po čtyři dny probíhaly také odborné semináře s návštěvností 60 – 70 účastníků denně.

Veškerá organizační tíha této rozsáhlé akce však spočívala na sekretariátu našeho svazu. Partnery organizačního týmu za sekretariát FESPA byli Derek Down a Nigel Steffens, za pořadatele veletrhu Reklama – Polygraf potom ing. Myšková.

V roce 1995 jsme uspořádali zájezd do Düseldorfu na mezinárodní veletrh tiskařské a papírenské techniky DRUPA 95, kterého se zúůastnilo asi 40 členů svazu.

Sítotisk ale byl na této všeobecné polygrafické výstavě zastoupen pouze v jednom pavilonu, takže bylo zřejmé, že do budoucna bude muset být prezentace této tiskové technologie soustředěna zejména  do výstav FESPA.

V roce 1996 jsme potom uspořádali plně obsazený zájezd do Lyonu na výstavu FESPA´96.

Mimo již zmíněné akce bylo do roku 1997 sekretariátem Svazu uspořádáno celkem 15 sítotiskových kurzů, ve kterých bylo vyškoleno více jak 500 účastníků.

Sekretariát svazu vydal v tomto období dvě čísla odborného časopisu Sítotisk + Serigrafie 69 a 70. Dovolím si zde poznámku, že by bylo přínosné ve vydávání tohoto tradičního časopisu pokračovat.

sikonV tomto výčtu se zmíním také o odborně velice zajímavé konferenci SIKON 97 s hlavním zaměřením na stabilizovaný rastrový čtyřbarvotisk. Této konference se zúčastnilo šest zástupců zahraničních společností, několik předních českých firem a 220 účastníků. Součástí programu byla i doprovodná výstava zařízení a materiálů pro sítotisk a výstava serigrafií předních výtvarníků, sdružených při katedře výtvarné výchovy Ostravské univerzity. Následně se uskutečnil III. sjezd Sítotiskového svazu ČR, na kterém žezlo prezidenta převzal Miroslav Jiran a sekretářem svazu se stal ing. Evžen Šanc.

Ohlédnu-li se za obdobím prezidentství Vladimíra Jiříčka a mé aktivní činnosti jako sekretáře svazu, mohu s uspokojením konstatovat, že byl vykonán docela slušný kus práce.

O další činnosti svazu mohou kvalifikovaně informovat již naši nástupci.

JUDr. Miloš Machrek

I. sjezd:

II. sjezd:

Prezident: Prezident:
Vladimír Jiříček Vladimír Jiříček
Viceprezident: Viceprezident:
ing.Maxmilián Lacko PhDr.Petr Peřinka
Výkonná řídící rada: Výkonná řídící rada:
Miloš Machurek, prom. práv.
PhDr. Petr Peřinka
ing.Evžen Šanc
Jana Horáková
Jiří Štutzbart
František Jírovec
Valéria Ondrejková
ing.Martin Šandor
Jiří Šincl
Ivan Ries
Václav Hrubý
Dušan Šutka
Oldřich Nytra
Jiří Urbánek
JUDr. Miloš Machurek
ing.Evžen Šanc
PhDr.Petr Peřinka
ing.Aleš Lowak
ing. Jaroslav Bartoš, CSc.
Oldřich Nytra
Jiří Šincl
Jiří Urbánek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝKONNÁ ŘÍDÍCÍ RADA

Jindřich Havlík

Prezident Asociace sítotisku a digitálního tisku ČR

Jindřich HAVLÍK
tel: +420 775 347 764

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Petr Štutzbart

Viceprezident Asociace sítotisku a digitálního tisku ČR

Petr ŠTUTZBART

tel: +420 603 262 975
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
silueta

Sekretář Asociace sítotisku a digitálního tisku ČR

Adriana OPATOVÁ

tel.: +420 777 614 338
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
František Jírovec

Člen VŘR Asociace sítotisku a digitálního tisku ČR

František JÍROVEC
 
tel.:+420 602 364 004
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ivan Doležal

Člen VŘR Asociace sítotisku a digitálního tisku ČR

Mgr. Ivan DOLEŽAL

tel.: +420 605 736 057
        +420 702 026 606
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Svatopluk Boček

Člen VŘR Asociace sítotisku a digitálního tisku ČR

Ing. Svatopluk BOČEK
tel.: +420 725 475 377
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Monika Švejdová

Člen VŘR Asociace sítotisku a digitálního tisku ČR

Monika ŠVEJDOVÁ
tel.: +420 603 419 963

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

DOZORČÍ RADA

František Beránek

Předseda dozorčí rady Asociace sítotisku a digitálního tisku ČR

Ing. František BERÁNEK

tel.: +420 777 617 891
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
silueta

Člen dozorčí rady Asociace sítotisku a digitálního tisku ČR

Jan MACEK

tel: +420 602 128 970
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Lucie Štutzbartová

Člen dozorčí rady Asociace sítotisku a digitálního tisku ČR

Lucie ŠTUTZBARTOVÁ

tel: +420 605 210 834
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Členské poplatky byly navrženy a schváleny sjezdem takto:

FO (fyzické osoby) pro individuální členy
PO (právnické osoby) pro kolektivní členy resp. firmy

Pro PO byly schváleny členské poplatky ve třech rozdílných hodnotách. Každá právnická osoba si sama zvolí výši poplatku. Každá výše poplatku umožňuje delegovat na akce pořádané svazem jiný počet zástupců, kteří budou mít právo čerpat výhody poskytované členům svazu. Toto ustanovení samozřejmě neomezuje možnost delegovat na akce větší počet lidí, ale pouze stanovuje na kolik z nich bude pohlíženo jako na členy svazu.

  Kategorie  
  Roční poplatek  
  Počet zástupců  
  FO   1 000 Kč       pouze člen osobně
  PO 1   3 500 Kč       1 zástupce s výsadami člena  
  PO 2   7 000 Kč        2 zástupci s výsadami člena
  PO 3   10 000 Kč       3 zástupci s výsadami člena

Členské poplatky jsou členové povinni zaplatit vždy do 31. 3. v daném roce.